б
제목 건너편 - 코드 악보
글쓴이 TheClimb 날짜 2014.07.06 00:15 조회 수 755

key : Db


Intro [free tempo!?]


Gb/Bb   BMaj7   B Maj7(9) B    Db7 l


Ebm7          l            EMaj7     l 


*  제가 직접쳐서 보여드리고 싶지만 영상 올리는 법도 잘몰라서리..

 저위에 코드도 마찬가지로 쉽게 써보이려고 편의상 저렇게 적었어요 ㅋㅋ

아마 노래들어보시면서 연주해보시면 '아~ ' 이러실겁니다


그럼  이제 노래로 들어가볼까요


[ A]


B/Gb Gb           l   Gb      B/Gb Gb    l    Ab-9/Gb Ab-/Gb      l      Ab-9/Gb Ab-/Gb  l

처      음                                너    를     마     주  한 ~~                        ~~~~~~~

Gb9/Bb Gb/Bb   l    Bb7     Bb7(b13)   l   BMaj7(#11) BMaj7    l   Ab-/B                    l

10월 ~~~~                            서늘~~한~~~ 그~밤~~~~~~                      (띠링~~~)

Ab-7(11)  Ab-7    l  AbmMaj7  Ab-7      l  Gb9/Bb Gb/Bb            l  Db/B     BMaj7

다            시~~                         돌아갈 수   없  기에~~~~                      잊을수 없었~~~(휴우.. 여기서 잠깐 피아노 멜로디 연주)

Gb9/Bb Gb/Bb GbM7/Bb Gb/Bb   l BMaj7  B6         l  Gb9/Bb Gb/Bb GbM7/Bb Gb/Bb     Ab-7  Db7sus4  Db7 l

어~~~~


[A']


B/Gb Gb      l   Gb      B/Gb Gb l Ab-9/Gb Ab-/Gb  l  Ab-9/Gb Ab-/Gb l

추      운                        이     불 을   덮은  ~~~~

Gb9/Bb Gb/Bb   l    Bb7     Bb7(b13)   l  BMaj7(#11) BMaj7    l Ab9/C    l

겨         울 ~~                        너를~~~~ 재 우고~~~~                      (띠링!!!)  잠시

Gb9/Db   Gb/Db   l  Eb7/Db  Eb/Db    l   Dbsus7(11)            l  Db/B                    l

앉아   너를  내~~려   본 ~~~~         작은   내 방안 구 ~~~~~~   석 에~~~~~ 그~~리~~


[B]


Gb9/Bb  Gb/Bb   l  Ab-7         Ab-6       l   Gb9/Bb Gb/Bb   l   Ab-7 Adim7   l

워~~~    난~~~~~~    눈을        감은 너~~~~~~~~~~ 와~~~~~~     야윈 몸 으뤄어~~

Bb-7                   l   Ebsus(9)    Eb7(b13)  l Gb/Ab   Ab7      l    B/Db  Db7  l

~~~~ ~~~~~~~~ 날  파고드는   그~~      따스   함 이~~~ ~~~~~    길었~~~ 던 어

Bb-6/Gb             l  Gb                       l

둠이~~~~~~~~~~~


[간주]


B/Gb Gb      l   Gb      B/Gb Gb l Ab-9/Gb Ab-/Gb  l  Ab-9/Gb Ab-/Gb l


Gb9/Bb Gb/Bb   l    Bb7     Bb7(b13)   l  BMaj7(#11) BMaj7    l Ab9/C    l


Gb9/Db   Gb/Db   l  Eb7/Db  Eb/Db    l   Dbsus7(11)            l  Db/B         l


*자! 이제  앞부분 벌스와는 다른 코드와 리듬 그리고 다른 멜로디 라인이 나오지요!!

아마 앞에 벌스와 똑같이 했다면 지루했을지도 모르겟네요 역시 A door 앨범중  제일 오래걸렸다고 할만한거같아여 ㅎ...허..허..*


[C]


Db-/E                 l  Eb7                    l   Ab-7                   l  B-6                    l

아~~주~~~                          오래되진 않    아~도~~~ ~~~~~        멀리  지난                                

Gb9/Bb Gb/Bb  l  Db/B   BMaj7             Bb-7(11) Bb-7   l Eb7          l

걸         까~~돌아  갈    수     는    없          을 까                 무심 코~~  쓰다 듬은

Ab-7 Ab-7   Ab/Gb F-7(b5)    Bb7(b9)  l Eb-7(11) Eb-7 Bb-/Db l Db/B BMaj7  

얼     굴 ~~~                  그   익숙하~~~고~당 연         한~ ~  서        로의    몸      짓      

Bb-7                   l Eb7                    Gb/Ab Ab7     l B/Db    Db7  l

들~~~ 도~~~ 이제는~~  기억으로만         다      시~                되네 이고

B-6(9)/Gb           l Gb                     l B-6(9)/Gb          l  B-6(9)/Gb  [rit.]   << 이건 현악이 요뤠나와서 써봤어염 

이있네~~~~~~~~~    (고 Po조we된R드아~~!!!!!!!!!!!!!)         그~~으~~~~~~~~~~이제 후렴!!! 근데


또 코드가 달라여... 정말.. 대다난 곡이네여.. ㅎ...ㅎ...ㅎ..후읍..후읍...


[B2]


Gb GbMaj7 Gb6 GbMaj7 l  Ab-7     Ab-6   l  Gb9/Bb           Gb/Bb            l   Ab-7    Adim7      l

워~~~~~~~ 난~~~~~~~~      숱한 인 사    에~~~~~~~            도~~~~~~~~~        아쉬 우므~~~뤄어~~

Bb-7                                 l  BMaj7    F7     l  Bb-7                                      l    Eb7                    l

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 바를 뗄수가 없 었      떠어언~~~~~~~~~              우리 둘~              그 언덕을 내

Ab-7(9) Ab-7   Ab/Gb       l  F-7(b5)  Bb7(b9)  l Eb-7(11) Eb-7      Bb-/Db l  Db/B       BMaj7    l 

려 ~~~~  와~~~                  다시 만  나알~~ 그날  마~~~~~~ 늘~~ㅋㅋ       기    다~~~  리던~~~ 여~

Bb-7                                 l Eb7                        l   Gb/Ab     Ab7                  l B/Db       Db7        l  

유~~없던~~~~                젊음~  그래서 아름 다웠고오~~~~~~~~~~~      더  사~랑~~ 했~~기~~~ * 잠시 간주!? 형식으로 쉬다가 다시 후렴들어갑뉘다!!*Gb GbMaj7 Gb6 GbMaj7  Ab-7(11)  Ab-6   l Gb9/Bb Gb/Bb  l  Ab-7  Adim7 l

에~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bb-7                                    l   BMaj7        Ab-/B  Ab-6/B l Bb-7            l Eb7            l

                                                                                                                               깊고 검은 두

[B3]

Ab-7(9)    Ab-/Gb  l F-7(b5)   Bb7    l Eb-7(11) Eb-7    Bb-/Db  l BMaj7(#11) BMaj7   l

누으늘~~~                끝 없 이 바아라보더언 나아아아아~~ 그 ~~~  나리~ 그~~으~ 리~~~

Bb-7                       l Eb7                  l Gb/Ab          Ab7           l B/Db         Db7      l

워~~~~~~ ~~~~ ~~                    닷시~도라가알수~~~                            없  다 는 걸  

Bb-6/Gb                           l Gb                   l Bb-6/Gb                    l Gb          

아알기에~~~~~~~~~~~

Bb-6/Gb                                l Gb                  l   

                                                                        Fin.


여기까지입니다 후우~


그리고 중간에 가사는.. ㅎ하.. 제가 본의아니게


한 두어번 다시 돌려들으며 가사를 적어갔고


하다가 그냥 들리는대로 ㅋㅋ... 하다보니..ㅋ..


이해하시길...


그럼 안냐히 계세열